در حال بارگذاری ...! شکیبا باشید.

دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران
دانشگاه بیرجند

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 2nd national conference on archaeology of iran
Mashhad November 2015

مشهد
آبانماه ۱۳۹۴

اطلاعیه شماره ۲۷:دریافت گواهی پذیرش مقالات، کتاب چکیده مقالات وکتاب الکترونیکی اصل مقالات

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند جهت دریافت گواهی پذیرش مقالات ،کتاب چکیده مقالات وکتاب الکترونیکی اصل مقالات تقاضای خودرا از طریق ایمیل به آدرس arc.conf@birjand.ac.ir  ارسال فرمایید.

عنوان قیمت (تومان) توضیحات
کتاب چکیده مقالات ۲۰/۰۰۰ هزار تومان
کتاب الکترونیکی اصل مقالات (CD) ۱۰/۰۰۰ هزار تومان
هزینه پستی کتاب چکیده مقالات وکتاب الکترونیکی (CD) ۱۵۰۰۰ هزارتومان
هزینه پستی گواهی ۷۰۰۰ هزار تومان  ایمیل رایگان
 شماره حساب جهت واریز مبالغ فوق الذکر۴۸۳۵۵۷۹۴۹بنام دبیرخانه دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند
لطفاً آدرس کامل پستی خود را به همراه مشخصات کامل،شماره تماس،عنوان مقاله (جهت دریافت گواهی) و فیش واریزی به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال فرمایید.

دبیر خانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

اطلاعیه شماره ۲۶ :دانلود کتاب چکیده مقالات

قابل توجه پژوهشگران جهت دانلود کتاب چکیده مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران به لینک اخبار واطلاعیه ها مراجعه فرمایید.

کتاب چکیده مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

دبیر خانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

اطلاعیه شماره ۲۴: چاپ کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران شامل۱۵۰ مقاله(۲۲۰۰ صفحه) در ۵۰۰ نسخه چاپ و همزمان با روزهای همایش توزیع خواهد شد .

۲۴

دبیر خانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران